[104] - Jokhang Tempel

104

Jokhang Tempel

Durch eine von tiefroten Säulen getragene Gebetshalle gelangt man in den Jokhang Tempel

29.3.2000

Peter Schling, Bonn

Ort (geogr.) -- Lhasa

Objekt -- Jokhang Tempel, Lhasa

Kulturkreis -- Tibetischer Buddhismus

Thema -- Kulturdenkmal

[104] - Jokhang Tempel